OFERTA DYDAKTYCZNA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
ROK SZKOLNY 2016/2017

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
DO 24.06.2016 r. ZGŁOSZENIE UCZNIA- DOSTEPNE W PDF W ZAKŁADCE "REKRUTACJA" LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Zgodnie z zainteresowaniami uczniów planujemy utworzenie następujących klas:
1. Klasy bez rozszerzenia:
Wymagane dokumenty
dostarczone 24 czerwca 2016 r.:
ZGŁOSZENIE UCZNIA
świadectwo ukończenie szkoły podstawowej
zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu
1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

2. Klasy z rozszerzonym programem nauczania: PRZYJMOWANIE PODAŃ od 1.06.do 24.06 2016r.
Wymagane dokumenty dostarczone 24 czerwca 2016 r.:
a) klasa matematyczno- informatyczna
Trzyletni cykl nauczania, dla uczniów interesujących się matematyką i informatyką, osiągających najwyższe wyniki w nauce.

ZGŁOSZENIE UCZNIA

pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna, która jest jednoznaczna z akceptacją rozszerzonego programu nauczania

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu

1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

b) klasa z rozszerzoną biologią i chemią

trzyletni cykl nauczania, dla uczniów interesujących się biologią i chemią, osiągających najwyższe wyniki z przyrody.

   Wymagane dokumenty dostarczone 24 czerwca 2016 r.:

ZGŁOSZENIE UCZNIA

pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna, która jest jednoznaczna z akceptacją rozszerzonego programu nauczania

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu

1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

c) klasa z rozszerzonym językiem angielskim

trzyletni cykl nauczania, dla uczniów interesujących się językiem angielski, osiągających najwyższe wyniki w nauce z tego przedmiotu.

   Wymagane dokumenty dostarczone 24 czerwca 2016 r.:

ZGŁOSZENIE UCZNIA

pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna, która jest jednoznaczna z akceptacją rozszerzonego programu nauczania

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu

1 zdjęcie do legitymacji szkolnej

d) klasa z rozszerzonym językiem polskim: „Książka czy film”- rozwijanie kompetencji polonistycznych przez elementy edukacji czytelniczej i filmowej

trzyletni cykl nauczania, dla uczniów interesujących się językiem polskim, osiągających najwyższe wyniki w nauce z tego przedmiotu.

   Wymagane dokumenty dostarczone 24 czerwca 2016 r.:

ZGŁOSZENIE UCZNIA

pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna, która jest jednoznaczna z akceptacją rozszerzonego programu nauczania

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu

1 zdjęcie do legitymacji szkolnej  

KLASA INTEGRACYJNA

Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie:
1.        Niepełnosprawni, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogicznej i na podstawię pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów.
2.        Pełnosprawni bez pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie wyrażają zastrzeżeń przy przydziale do w/w oddziału.
3.        W przypadku małej liczby kandydatów do klasy integracyjnej istnieje możliwość stworzenia w/w oddziału w połączeniu z innymi zainteresowaniami uczniów (nie jest wymagana pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów).
W oddziale integracyjnym obowiązkowy jest podział na grupy z:

j. angielskiego
j. niemieckiego
informatyki
chemii
fizyki
wychowania fizycznego

W celu realizacji głównego zadania jakim jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem  rówieśniczym, w klasie tej pracować  będzie nauczyciel wspomagający.

LISTA UCZNIÓW KLAS I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 BĘDZIE PODANA DO WIADOMOŚCI NIE PÓŹNIEJ NIŻ 18.07.2016 R.

 

UWAGA ! ZGODNIE Z ZAPISAMI STATUTU SZKOŁY

W przypadku małej liczby kandydatów do klasy z rozszerzeniem możliwe jest stworzenie oddziału łączącego w/w rozszerzenia z projektem klasy integracyjnej.
Przy dużej ilości kandydatów brane będą pod uwagę udokumentowane osiągnięcia w konkursach. Jeżeli wskazane zasady są niewystarczające, komisja rekrutacyjna uwzględnia oceny końcoworoczne z przedmiotów objętych blokiem językowym, humanistycznym lub matematyczno- przyrodniczym.

Przydział uczniów do oddziałów dokonany przez komisję jest ostateczny.
Szkoła zakupuje wszystkie podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 każdemu uczniowi zostaną wypożyczone komplety podręczników, które po zakończeniu zajęć dydaktycznych w czerwcu 2017 r. należy niezapisane i niezniszczone  zwrócić szkole.
Za stan podręcznika odpowiada uczeń i rodzic/ prawny opiekun.


Wszyscy uczniowie rozwijają swoje zainteresowania:

w kołach przedmiotowych ( j. polski, matematyka, j. angielski, chemia , geografia, j. niemiecki, i inne)
w kole artystycznym (plastyczne)
w zajęciach chóru szkolnego
w zajęciach sportowych -sekcji siatkówki, piłki nożnej, unihoka, tenisa stołowego, badmintona, tanecznej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zajęcia w siłowni


ZAPEWNIAMY POMOC UCZNIOM MAJĄCYM SZCZEGÓLNE  TRUDNOŚCI W NAUCE POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH.

 DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY PROPONUJEMY:

● udział w międzynarodowych projektach

● zdobywanie doświadczenia w samorządności poprzez udział w pracach SU

● pracę przy redagowaniu gazetki szkolnej ,,Ściąga”

● zdobywanie wiedzy niezbędnej do przeciwstawiania się zagrożeniom poprzez udział w programach profilaktyki

● uczą się samodzielności, uczestnicząc w wycieczkach turystycznych i dydaktycznych oraz obozach sportowych

● NOC GIMNAZJUM - integracja uczniów klas I - III

współudział w tworzeniu gimnazjalnego FACEBUK-a

W Gimnazjum nr 1 obowiązuje strój szkolny !

 

Giełda używanych mundurków szkolnych w świetlicy szkolnej od 01.06.2016r.

 Autor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-06-15 13:32:44)
Ostatnio zmodyfikował:  Łukasz Dzieża (2016-06-15 13:32:44)
 

 
 
 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook