ZARZĄDZENIE NR 17/2015
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
Z DNIA 28 SIERPNIA 2015R.
w sprawie dyżurów nauczycieli
w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

 

Na podstawie:

      Statutu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach- § 14 pkt 2 ppkt 4, 6.

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Wprowadza się Nowy Regulamin Dyżurów Nauczycielskich w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach, co stanowi załącznik nr 1.  w/w zarządzenia.

 

§ 2

          Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 21/2012 z dnia 31.08.2012 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 13/2014
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
Z
DNIA 28 MARCA 2014R.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szafek uczniowskichNa podstawie:
1.
     
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69 z póź. zm.)
2.
     
§ 14 pkt 2  ppkt 4 Statutu Gimnazjum.

Zarządzam, co następuje: 

§ 1

1.      Wprowadza się „REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK KLASOWYCH i wyznaczenia pomieszczenia do pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach- stanowi załącznik nr 1 w/w zarządzenia.

2.      Traci moc zarządzenie nr 06/2012 z dnia 27.02.2012r.

 

§ 2

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 30/2013
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

Na podstawie:

         1.         Statutu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach- §14 pkt 2 ppkt 5

ZARZĄDZAM:

§ 1

 1.      Plan ćwiczeń ewakuacji szkoły na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w roku szkolnym 2013/ 2014 w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
1)      2013 r.
-      do 30 października 2013 r. przypomnienie nauczycielom (wychowawcom klas) zasad ewakuacji szkoły na wypadek pożaru lub innego zagrożenia;
-     do 30 października 2013 r. nauczyciele- wychowawcy klas instruują młodzież swoich klas w temacie zasad ewakuacji;
-      do 30 listopada 2013 r. praktyczne ćwiczenia ewakuacji młodzieży w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia (w czasie trwania lekcji i w czasie przerwy).
2)      2014 r.
-      do 31 marca 2014 r. nauczyciele- wychowawcy przypominają młodzieży zasady ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia;
-       do 15 kwietnia 2014 r. praktyczne ćwiczenia ewakuacji młodzieży z budynku szkoły w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia (w czasie trwania lekcji i w czasie przerwy);
-       do 10 maja 2014 r. ćwiczenia z ewakuacji z udziałem służb ratowniczych (straż pożarna)

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 PLAN EWAKUACJI SZKOŁYZARZĄDZENIE NR 29/2012
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁUBCZYCACH
Z DNIA 23.11.2012r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach

Na podstawie:
Rozporządzenia o bezpieczeństwa MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zarządzam, co następuje:
§ 1

1.      Wprowadza się nowe procedury i regulaminy zapewniające utrzymanie bezpieczeństwa na terenie placówki:

1)      Regulamin świetlicy szkolnej- stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia oraz Procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów objętych systemem dowozów do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach organizowane przez Gminę- stanowi załącznik nr 2 do w/w zarządzenia.

2)      Regulamin korzystania z sali gimnastycznej- stanowi załącznik nr 3 do w/w zarządzenia.

3)      Regulamin korzystania z boiska szkolnego- stanowi załącznik nr 4 do w/w zarządzenia.

4)      Regulamin korzystania z skatepark- stanowi załącznik nr 5 do w/w zarządzenia.

5)      Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko- Orlik 2012”- stanowi załącznik nr 6 do w/w zarządzenia.

6)      Procedury organizacji wycieczek szkolnych- stanowi załącznik nr 7 do w/w zarządzenia.

a)      wzór karty wycieczki-  załącznik  nr 7a do w/w zarządzenia

b)      wzór harmonogramu wycieczki- załącznik nr 7b do w/w zarządzenia

7)      Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej- stanowi załącznik nr 8 do w/w zarządzenia.

8)      Regulamin korzystania z pracowni informatycznej- stanowi załącznik nr 9 do w/w zarządzenia.

9)      Regulamin korzystania z pracowni chemicznej- stanowi załącznik nr 10 do w/w zarządzenia.

10)  Regulamin korzystania z pracowni fizycznej- stanowi załącznik nr 11 do w/w zarządzenia.

11)  Regulamin korzystania z pracowni plastycznej- stanowi załącznik nr 12 do w/w zarządzenia.

§ 2

Tracą moc wcześniejsze procedury i regulaminy o treści określonej w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r.


*

Autor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-04-28 12:29:08)
Ostatnio zmodyfikował:  Adam Olechnowicz (2016-04-28 12:29:08)

 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook