REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH- ROK SZKOLNY 2016/ 2017
DOTYCZY UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM GIMNAZJUM

ZARZĄDZENIE NR 15 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

      zmieniające zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów dla  kandydatów gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2016/2017 w województwie opolskim..

Na podstawie art. 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się:

§ 1

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami na podstawie kryteriów zawartych Uchwale Rady Miejskiej w Głubczycach. (Uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach)

(Wniosek o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem)

3. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

4. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekruta

Terminarz rekrutacji do gimnazjum:
Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 maja 2016 r.
do 23 czerwca 2016 r.
od 25 lipca 2016 r.
do 26 lipca 2016 r.

2.

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.
 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 29 czerwca 2016 r.
do 1 lipca 2016 r.
do 1 sierpnia 2016 r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2016 r. do godz. 12.00 do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do gimnazjum

od 18 lipca 2016 r.
do 20 lipca 2016 r.
od 25 sierpnia 2016 r.
do 26 sierpnia 2016 r.
6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2016 r. godz. 12.00 29 sierpnia 2016 r. godz. 12.00

  I.              

Granice obwodu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Miasto Głubczyce
oraz następujące miejscowości: Głubczyce Sady, Kwiatonów, Lwowiany z przysiółkiem Głubczyce Las, Nowy Rożnów, Stara Wieś, Sławoszów z przysiółkiem Dobrogostów, Tarnkowa, Grobniki, Debrzyca, Widok, Gołuszowice, Gadzowice, Dobieszów, Równe, Pielgrzymów.
ZASADY REKRUTACJI OKREŚLA UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
(Uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach)

Autor dokumentu:  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
Udostępnił:  Adam Olechnowicz (2016-05-31 14:19:49)
Ostatnio zmodyfikował:  Adam Olechnowicz (2016-05-31 14:19:49)

 
 

strona Gimnazjum Głubczyce - Facebook